Wat is Rotary eigenlijk?

“Rotary is an organisation of business and professional persons united worldwide,
who provide humanitarian service, encourage high ethical standards in all vocations and help build goodwill and peace in the world.

WAT IS ROTARY NOG MEER?

Rotary is een wereldwijde organisatie van serviceclubs. Zij telt ruim 1,2 miljoen leden, verspreid over meer dan 31.500 clubs in 166 landen. Inmiddels telt Nederland ruim 19.000 leden in 435 clubs.

Rotary is niet religieus of politiek geëngageerd. De doelstellingen van Rotary komt kernachtig tot uitdrukking in haar lijfspreuk; Service Above Self. Bij Rotary betekent dit dat je bereid bent iets van jezelf te geven. Dat je dienstbaar wilt zijn aan de samenleving en dit in de praktijk ook zichtbaar wilt maken.

De opzet van de organisatie nodigt hiertoe uit. Want Rotary is een netwerk, waarbinnen de leden bereid zijn hun (vak)kennis ten dienste te stellen van de gemeenschap en direct of indirect deel te nemen aan charitatieve en educatieve projecten. De open communicatie van de honderdduizenden leden verbindt rotarians over de gehele wereld, gebaseerd op het essentiële grondbeginsel: service.

De servicedoelstelling van Rotary is dus niet alleen het opzetten van fundraisingprojecten (van wereldwijd tot lokaal), maar ook het ter beschikking stellen van je (vak)kennis. Rotary combineert op deze wijze Community Service en Vocational Service.

Wie lid is van Rotary schrijft de gedragscode “integriteit in het beroep” hoog in het vaandel. De permanente uitwisseling van informatie over elkaars beroep leidt automatisch tot meer begrip voor elkaar. Een prachtige voedingsbodem, want samenwerking door kennisuitwisseling in een sfeer van kameraadschap blijkt een formule te zijn die in de praktijk verbluffende resultaten afwerpt. Elk jaar opnieuw worden legio grote en kleine projecten gerealiseerd.

Het lidmaatschap is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Wie lid wil worden van een sociëteit is in Rotary niet op zijn plaats. In alle duidelijkheid: Rotary is een werkwoord.

DOELSTELLINGEN VAN ROTARY

Het beter leren kennen van anderen als een gelegenheid tot dienstvaardigheid.

De toepassing van hoge ethische normen in bedrijf en beroep, de erkenning van de waarde van iedere nuttige functie en het waarderen door iedere rotarian van het beroep als middel om de maatschappij te dienen.

De toepassing van het ideaal van dienstvaardigheid van iedere rotarian in het persoonlijk, zakelijk en maatschappelijk leven.

Internationaal begrip, goede onderlinge verstandhouding en vrede door een
wereldomvattende Fellowship van mensen die werkzaam zijn in een bedrijf of beroep en verenigd zijn in het ideaal van dienstvaardigheid.

HET ONTSTAAN VAN ROTARY

Paul Harris is de grondlegger van Rotary International. Deze Amerikaanse advocaat maakte zich begin twintigste eeuw ernstige zorgen over de onverschilligheid in de menselijke verhoudingen.

Op 23 februari 1905 nodigde hij bij zich thuis, in Chicago, vier vrienden uit om te bespreken of, en zo ja hoe, de ze situatie kin worden verbeterd. Het waren een kolenhandelaar, Silvester Schiele , een textielhandelaar, Hiram Shorey, een mijningenieur, Gus Lloehr en een drukker.

De heren kwamen wekelijks bijeen, steeds bij een van hen thuis. De bijeenkomsten roteerden, vandaar de naam Rotary. Zo ontstond de eerste Rotarycub. Rotary is nu gegroeid tot een wijdvertakte beweging. Rotary vierde haar honderdjarig bestaan in 2005.

Paul Harris (1868 - 1946)
Grondlegger van Rotary
"Fellowship en service zijn de basis voor succes"